كاشي و سراميك سعدي                                               

  كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (بوستان بهارستان پارسیان)

خط مشي کاشی سعدی

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه

شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي به عنوان يكي از با سابقه ترين توليد كنندگان كاشي در ايران؛ خط مشي سيستم يكپارچه خود را طبق اهداف استراتژيك و مدل تعالي سازماني براي افزايش سطح رضايتمندي ذينفعان و توانمند سازي كاركنان به شرح زير بيان مي دارد:

1- هدف اصلي ما بهبود مستمر در اثر بخشي فرآيند ها؛ درك و برآورده سازي نيازها و انتظارات مشتريان؛ رعايت استاندارد هاي ملي محصول و كيفيت مطلوب مشتري؛ ارتقاء فناوري و بهره وري منابع با تقويت فعاليتهاي تحقيق و توسعه مي باشد.

2- كاركنان به عنوان منبع متفكر و با ارزش ترين سرمايه شركت، در چارچوب مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادات مي باشند كه ارتقاء دانش و توانايي آنان با آموزش اثر بخش از اولويت هاي ما در دستيابي به اهداف و توسعه فرهنگ كيفيت مي باشد.

3- ما با حذف يا كاهش منابع آلودگي، ايجاد تغييرات در فرآيند توليد و محصولات و خدمات استفاده بهينه از منابع، جايگزيني مواد و انرژي، استفاده مجدد، بازيافت، احياء و تصفيه مطابق با آخرين الزامات قانوني و مقررات مرتبط در جهت پيشگيري و كاهش پيامد هاي نا مطلوب محيط زيستي گام بر مي داريم.

4- ما با ايجاد محيط كار سالم و ايمن و اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي و شغلي با در نظر گرفتن الزامات قانوني و مقررات مرتبط در جهت پيشگيري و كاهش پيامد هاي نا مطلوب مرتبط كاركنان و ديگر ذينفعان و كاهش حوادث كار و افزايش بهره وري منابع انساني گام بر مي داريم.

 

مديريت مالي سازمان با تعهد به اين خط مشي از اعضاء محترم خانواده بزرگ شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي انتظار دارد با درك كامل؛آن را در تمامي كارهاي خويش بكار گيرند و در راستاي استقرار ، نگهداري و بهبود هسته سيستم مديريت يكپارچه بر اسـاس الزامات استاندارد هاي مديريت كيفيت (ISO 8001:2008)، مديريت محيط زيستي (ISO 14001:2004) و مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OH8AS:8001:2007) از هيچ تلاشي دريغ نفرمايند.