كاشي و سراميك سعدي                                               

  كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (بوستان بهارستان پارسیان)

اطلاعات فني محصولات کاشی سعدی

 

 

جدول مشخصات فنی

مطابق استانداردCEN TS – EN 177 & EN 177 B

 

 

 

 

 

 

فیــــزیکی

 

ویژگی

استاندارد اروپایی

 

عملکرد کاشی سعدی

CEN

شماره استاندارد

حد مجاز

جذب آب

EN98

MAX 6.6%

MAX 6.6%

3% - 6%

3% - 5.5%

مقاومت خمشي

EN100

Min 22 N/mm²

Min 40 N/mm²

سختي سطح

EN101

5 Mohs

Min 6 Mohs

مقاومت در برابر شوك اتوكلاو

EN105

مقاوم

مقاوم

مقاومت در برابر شوك حرارتي

EN104

مقاوم

مقاوم

 

 

شیمیــــایی

رنگ پذيري

EN122

Min class 2

class 1

مواد شيميايي خانگي وپاك كننده ها

EN122

Min class B

class A

اسيد وباز

EN122

مقاوم

مقاوم

مقاوم در برابر سايش

EN154

 

class 2.3

 

 

 

 

ابعـــادی و سطحی

طول وعرض

EN122

%0.5±

± 15%

در هر كارتن

ضخامت

EN99

±0.5mm

±1.1mm

موازي بودن اضلاع

EN98

%0.5±

%0.25±

مستطيل بودن اضلاع

EN99

%0.6±

%0.2±

تخت بود ن سطح

EN98

%0.5±

%0.2± تا%0.44±

(تاب كاشي)

طبق درجه

مركز انحنا

EN98

%0.5±

Max %0.15±

انحناي لبها

EN98

%0.5±

Max %0.15±

اطلاعات فني محصولات